Algemene Voorwaarden The Singing Body Company

Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan je fysieke en/of geestelijke gezondheid wordt je geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen. Ook voor wat betreft de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en coaching, blijf je ten alle tijde verantwoordelijk voor jouw fysieke, emotionele en geestelijke welzijn.

1.2 The Singing Body Company aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiele of immateriele schade als gevolg van enig ongeval of letsel van jou als deelnemer, tenzij veroorzaakt door The Singing Body Company.

1.3 The Singing Body Company is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of je eigendommen.

1.4 Schade die door jou al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van The Singing Body Company, dienen door jou te worden vergoed.

Artikel 2: Lidmaatschap

2.1 Je sluit een maandelijks Embodiment Stretching-abonnement af of koopt een leskaart waarmee je kan deelnemen aan de Embodiment Stretching lessen.

2.2 Een Embodiment Stretching-abonnement of leskaart van The Singing Body Company is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

2.3 Wanneer je geen gebruik maakt van het recht van deelneming aan de lessen, vindt er geen restitutie plaats van het lesgeld.

Artikel 3: Betaling, afzeggen en opzeggen

3.1 De betaling van het Embodiment Stretching maandabonnement vindt plaats door middel van automatische incasso op de dag dat jouw abonnement verloopt (de dag van de maand hangt af van je dag van inschrijving). Elke deelnemer ondertekent een machtigingsformulier, zodat The Singing Body Company gemachtigd is tot het afschrijven van het verschuldigde lesgeld van je rekening.

3.2 Voor het maand abonnement Embodiment Stretching geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient per e-mail aan The Singing Body Company te worden doorgegeven.

3.3 Wanneer je niet bij de les waar je je voor had ingeschreven, aanwezig kan zijn en je je hebt afgemeld (uiterlijk twee uur voor aanvang van de les) wordt de les niet afgeboekt van je strippenkaart.

3.4 Een sessie lichaamsgeoriënteerde psychotherapie en coaching kan kosteloos afgezegd worden tot maximaal 24 uur voor aanvang de afgesproken bijeenkomst.

Artikel 4: Feestdagen, vakantie en annulering lessen

4.1 Op feestdagen is The Singing Body Company gesloten. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd via e-mail en de website. Yogalessen die komen te vervallen vanwege feestdagen worden alsnog gegeven op een andere dag in dezelfde week. De opname ervan kan door abonnementhouders, zoals die van alle lessen, nog een week na dato bekeken worden.

4.2 Sluiting van de The Singing Body Company wegens vakantie zal tijdig worden gecommuniceerd per e-mail en de website. Tijdens deze periode zal het lesgeld naar rato worden geïncasseerd.

4.3 wanneer je langer dan 4 weken op vakantie gaat, kan het abonnement in overleg met De Yogastudio voor bepaalde tijd worden opgeschort, maar omdat The Singing Body Company online lessen geeft kan je natuurlijk ook van je abonnement genieten tijdens je vakantie.

4.4 Wanneer er onverwachts een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld bij ziekte of ongeval bij mij) dan kan krijg je per e-mail bericht en krijg je zo snel mogelijk een inhaalles aangeboden. De opname van die les kan door abonnementhouders, zoals die van alle lessen, nog een week na dato bekeken worden.

Artikel 5. Zwangerschap of ziekte

5.1 Bij ziekte kan in overleg met The Singing Body Company het lidmaatschap voor bepaalde tijd worden opgeschort.

5.2 Wanneer je wegens zwangerschap wil stoppen met de lessen Embodiment Stretching geldt er een opzegtermijn van één maand.

6. Wijzigingen lesrooster, prijzen

6.1 The Singing Body Company behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van de prijzen zal tijdig worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief en de website.

6.2 The Singing Body Company behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Klachtenregelement

Wanneer je ontevreden bent over (een deel van) de training en/of over mijn functioneren, kan je het volgende doen:

1. Je onvrede binnen twee weken met mij bespreken. Dat kan in een
(telefoon)gesprek of per mail. Ik hanteer deze termijn, om te voorkomen
dat zaken onnodig en vertroebelend gaan gisten en om nog een heldere
herinnering te kunnen hebben aan wat voorgevallen is. Langer wachten
kan ertoe leiden dat je grief niet in aanmerking komt voor een eventuele
vervolgprocedure. Maar als het goed is die sowieso niet nodig. Je kan
rekenen op mijn volledige bereidheid om samen met jou te doen wat
nodig is om de situatie vlot te trekken. En ik reken ook op jou.

2. Mochten we er toch niet uitkomen, dan kan er binnen 4 weken een
mediërend gesprek met een onafhankelijke professionele derde
aangevraagd worden. De kosten van dit gesprek zijn voor de helft voor
jou en voor de helft van mij. Een gesprek kost 75 euro per uur.

3. Mocht ook dit gesprek te weinig bevredigend voor je zijn dan kan je
binnen 4 weken een klacht op papier indienen bij een klachtencommissie,
bestaande uit 2 professionals. Binnen 4 weken komt deze commissie met
een zowel voor jou als voor mij bindend advies. De kosten voor
behandeling van je klacht zijn voor jouw rekening. Die kosten zullen
tussen de 300 en 500 euro uitkomen. In het bindend advies kan echter
staan dat ik alsnog de kosten voor de klachtbehandeling moet betalen.
Om je klacht als ontvankelijk te kunnen beschouwen, is het nodig dat je in actie komt binnen de gestelde tijdslimieten. Ook is het nodig dat je de drie stappen in volgorde doorloopt. Je kan dus geen klacht indienen bij de commissie wanneer je niet eerst met mij gesproken hebt. En je kan daar je klacht ook niet neerleggen wanneer je niet eerst een mediërend gesprek hebt gehad.